Samen de route uitstippelen

Helderheid en draagvlak door

Werkplaats

Je streeft met een betrokken, kundig én divers gezelschap een maatschappelijk doel na. Al doende merk je dat iedere deelnemer anders tegen het doel aankijkt, verschillend denkt over hoe en wanneer dit doel te bereiken, welke middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie welke rol kan vervullen. De betrokkenen raken gedemotiveerd. In deze situatie realiseer je met Werkplaats de nodige helderheid in doelstelling, tijdpad, middelen en rollen.

Met Werkplaats creëren we – op een daarvoor geschikte locatie – samen met alle betrokkenen werkenderwijs helderheid over doel, tijdspad, investeringen en taakverdeling. Hierna kunnen deelnemers zich weer vol energie richten op het maatschappelijk doel en wordt geen energie meer verkwist met geharrewar.

Contact

Werkplaats bood al vele malen uitkomst voor opdrachtgevers. Enkele voorbeelden:

  • Een gemeente constateerde dat haar beleid niet altijd aansloot bij dat wat de inwoners wilden en daardoor nogal eens weerstand opriep. Zij wilde daarom burgerparticipatie zodanig inrichten dat inwoners en belanghebbenden van meet af aan betrokken werden bij beleidsontwikkeling, om draagvlak en optimale afstemming te bewerkstelligen. 
Als extern adviseur heb ik een interactieve conferentie georganiseerd. Hieraan namen deel: vertegenwoordigers van dorpshuizen, dorpsbelangen, sportverenigingen, kerken, jeugdgeledingen, ouderenbonden, cliëntenraden zorg, Zorgbelang Gelderland, Jongeren Platform, Senioren Platform, Klankbordgroep Informele Zorg en gemeentebestuur. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn vertaald in een concreet inspraakbeleid en in inspraakorganen. Hiermee is geborgd dat inwoners tijdig en goed betrokken worden bij beleidsontwikkeling van deze gemeente.
  • In een gemeente werd geconstateerd dat de samenwerking op het sociaal, verpleegkundig en medisch domein voor verbetering vatbaar was. Betere samenwerking is bevorderlijk voor de kwaliteit van ondersteuning en zorg, maakt de inzet van professionals efficiënter en werkt kostenreducerend. 
Als extern senior adviseur ontwikkelde ik – in samenwerking met het gemeentebestuur en ProScoop – een interactieve netwerkbijeenkomst. Door deze bijeenkomst zijn professionals die werkzaam zijn in deze domeinen met elkaar verbonden, is vastgesteld hoe de samenwerking verbeterd kan worden, wat er voor nodig is om dat te doen en is bepaald waar kansen voor verbetering liggen.

Onderzoek
& advies

Soms komen veranderingen die je voor ogen hebt, maar niet tot stand. Je kunt er niet goed de vinger op leggen en weet al helemaal niet wat hiervan de onderliggende oorzaken zijn. Zonder aanwijsbare oorzaak, is het vinden van een aanpak, die wél werkt, onmogelijk. In deze situatie verschaft Onderzoek en advies de nodige helderheid.

Lees meer

Beleidsadvies &
implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein. Dit vraagt om gedegen beleid; beleid met voldoende draagvlak bij alle belanghebbenden én dat praktisch uitvoerbaar is. Je hebt hierover goede ideeën, maar weet niet goed hoe hier handen en voeten aan te geven? In dat geval biedt Beleidsadvies en implementatie uitkomst.

Lees meer

Onderzoek, beleidsadvies
& implementatie

Je wilt een constructieve verbetering doorvoeren in jouw werkterrein, maar verwacht hierbij tegen forse weerstanden aan te lopen, die je bovendien niet goed kunt duiden. Met de integrale aanpak van Onderzoek, beleidsadvies en implementatie komen we tot de gewenste helderheid en aanpak.

Lees meer